En grönare Göteborgs Central?

Centralenområdet står inför en stor omvandling. Melica bistår Jernhusen med hur man ska ta ansvar för den biologiska mångfalden i området och få en grönare Central.

Melica har tidigare inventerat det biologiska livet kring stationen, och har sedan gått vidare med förslag till riktlinjer för de arkitekter som arbetar med det nya RegionCity som ska byggas i området. Nu senast har vi också arbetat fram konkreta förslag på vad som kan göras på befintliga byggnader. Målet: En grönare Central!

Tre rapporter har hittills publicerats:

Biologisk mångfald kring Göteborgs Central – nuläge och möjligheter
Biologisk mångfald – en utmaning för Jernhusens arkitekter.
Biologisk mångfald – en central fråga – Förslag till åtgärder på befintliga fastigheter.

 • naturvård

  Fågelsjö restaureras i Litauen

  Melica restaurerar fågelsjö i Litauen

 • Lakvattenbehandling

  Rögle f.d. deponi

  Melica projekterar och leder arbetet med att förbättra reningen av lakvattnet ur den före detta d

 • Hållbar stad

  Gröna väggar i Göteborg

  Melica hjälper Göteborg stad i dess arbete med att ta fram ett koncept

 • En Melicaspecialitet

  Kulturmiljöunderlag

  De kulturhistoriskt intressanta miljöerna är av stort vikt i dagens förändringsinriktade tid, av

 • Lakvattenbehandling

  Sankt Hans backar – en deponi i Lund

  År 1998 uppmärksamades missbildningar hos fisk i Vallkärrabäcken som rinner strax norr om Lund.

 • Näring i Kretslopp

  Teknikutveckling för ENSY AB

  Sedan ett år tillbaka samarbetar Melicas forskare Zsofia Ganrot med innovationsföretaget Ensy AB

 • Formgivning

  Handbok MKB

  Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar.

 • film

  Dokumentär om en vision

   

 • naturvård

  Fjärilar på dagen

  Tillsammans med Biodivers har Melica inventerat trollsländor och dagaktiva fjärilar åt Göteborgs

 • Trycksaker

  Utflykt i södra skärgården

  Melica har gjort en utflyktsguide åt Styrsöbolaget på tre språk.

 • Bok och film

  Högsbo på väg

  Man kan gå på små upptäcktsresor i de olika kvarteren.

 • Kulturmiljöunderlag

  Kulturmiljöunderlag för tomt på Lindholmen

  Inför en planerad expolatering på Lindholmen, som är ett område av riksintresse för kulturmiljövå