Kulturmiljöunderlag

De kulturhistoriskt intressanta miljöerna är av stort vikt i dagens förändringsinriktade tid, av två skäl. Dels ger de historisk kunskap, förmedlar kulturhistoriska sammanhang och förståelse för historiska skeenden på platsen. Dels ger bevarade miljöer möjligheter att skapa intressanta och fina förutsättningar för kommande stadsfunktioner, inte minst där man önskar blandstadskaraktär.

Melica har bebyggelseantikvarisk och göteborgshistorisk kompetens och har producerat en rad kulturmiljöanalyser och kulturmiljöunderlag. Dessa är en viktig grund för såväl program för övergripande stadsplanering som för detaljplaner i områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. En specialitet för Melica är kulturmiljöunderlag för miljöer där det ingår industribebyggelse – liksom för blandade stadsmiljöer i allmänhet. Genomgående i våra utredningar använder vi begreppet och verktyget historiska kommunikatörer. De utgör lämningar och spår i olika skala – detaljer, byggnader, stadsrum och planmönster.

Här följer en lista på de senaste årens kulturmiljöunderlag som vi gjort på uppdrag av Göteborgs stadsbyggnadskontor, med länkar till rapporterna!

Kortedala-en kulturhistorisk stadsbildanalys

Karlavagnsplatsen kulturhistorisk stadsbildsanalys

SKF-området – industrikvarteret Gösen – kulturmiljöunderlag 2010

Carlandersplatsen-Renströmsparken, Kulturmiljöunderlag och stadsbildsanalys 2012

Lindholmen (Plejadgatan), kulturmiljö- och stadsbildsanalys 2012

Frihamnsområdet, kulturmiljöunderlag 2014

Fixfabriksområdet, kulturmiljöunderlag 2014

Almedals fabriker, kulturmiljöunderlag 2014

Järnvågen, kulturmiljöunderlag 2015

 • naturvård

  Fågelsjö restaureras i Litauen

  Melica restaurerar fågelsjö i Litauen

 • Lakvattenbehandling

  Rögle f.d. deponi

  Melica projekterar och leder arbetet med att förbättra reningen av lakvattnet ur den före detta d

 • Hållbar stad

  Gröna väggar i Göteborg

  Melica hjälper Göteborg stad i dess arbete med att ta fram ett koncept

 • Lakvattenbehandling

  Sankt Hans backar – en deponi i Lund

  År 1998 uppmärksamades missbildningar hos fisk i Vallkärrabäcken som rinner strax norr om Lund.

 • Biologisk mångfald

  En grönare Göteborgs Central?

  Centralenområdet står inför en stor omvandling.

 • Näring i Kretslopp

  Teknikutveckling för ENSY AB

  Sedan ett år tillbaka samarbetar Melicas forskare Zsofia Ganrot med innovationsföretaget Ensy AB

 • Formgivning

  Handbok MKB

  Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar.

 • film

  Dokumentär om en vision

   

 • naturvård

  Fjärilar på dagen

  Tillsammans med Biodivers har Melica inventerat trollsländor och dagaktiva fjärilar åt Göteborgs

 • Trycksaker

  Utflykt i södra skärgården

  Melica har gjort en utflyktsguide åt Styrsöbolaget på tre språk.

 • Bok och film

  Högsbo på väg

  Man kan gå på små upptäcktsresor i de olika kvarteren.

 • Kulturmiljöunderlag

  Kulturmiljöunderlag för tomt på Lindholmen

  Inför en planerad expolatering på Lindholmen, som är ett område av riksintresse för kulturmiljövå