Rögle f.d. deponi

Melica projekterar och leder arbetet med att förbättra reningen av lakvattnet ur den före detta deponin i Rögle, utanför Lund. Genom en rad olika åtgärder på området, idag naturreservat, kommer andelen lakvatten som går till rening i dammar öka betydligt. Parallellt med detta restaureras reningsdammarna genom att sedimentet i dem sugs upp, samt att flytväggar installeras. Flytväggarna skall säkerställa både en optimerad uppehållstid samt en syresättning av lakvattnet. Projektet är speciellt ur flera synpunkter, dels den extra hänsyn man måste ta när man arbetar i ett naturreservat, men även hur man skapar så robusta system som möjligt för en nedlagd deponi som ligger så nära grannar och jordbruksmark. Projektet beräknas färdigställas under våren 2016.

 • naturvård

  Fågelsjö restaureras i Litauen

  Melica restaurerar fågelsjö i Litauen

 • Hållbar stad

  Gröna väggar i Göteborg

  Melica hjälper Göteborg stad i dess arbete med att ta fram ett koncept

 • En Melicaspecialitet

  Kulturmiljöunderlag

  De kulturhistoriskt intressanta miljöerna är av stort vikt i dagens förändringsinriktade tid, av

 • Lakvattenbehandling

  Sankt Hans backar – en deponi i Lund

  År 1998 uppmärksamades missbildningar hos fisk i Vallkärrabäcken som rinner strax norr om Lund.

 • Biologisk mångfald

  En grönare Göteborgs Central?

  Centralenområdet står inför en stor omvandling.

 • Näring i Kretslopp

  Teknikutveckling för ENSY AB

  Sedan ett år tillbaka samarbetar Melicas forskare Zsofia Ganrot med innovationsföretaget Ensy AB

 • Formgivning

  Handbok MKB

  Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar.

 • film

  Dokumentär om en vision

   

 • naturvård

  Fjärilar på dagen

  Tillsammans med Biodivers har Melica inventerat trollsländor och dagaktiva fjärilar åt Göteborgs

 • Trycksaker

  Utflykt i södra skärgården

  Melica har gjort en utflyktsguide åt Styrsöbolaget på tre språk.

 • Bok och film

  Högsbo på väg

  Man kan gå på små upptäcktsresor i de olika kvarteren.

 • Kulturmiljöunderlag

  Kulturmiljöunderlag för tomt på Lindholmen

  Inför en planerad expolatering på Lindholmen, som är ett område av riksintresse för kulturmiljövå