Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Rening av lakvatten

Genom en rad olika åtgärder på området, idag naturreservat, kommer lakvatten från en större del av deponin gå till rening i dammarna. Parallellt med detta restaureras reningsdammarna genom att sedimetet i dem sugs upp, samt att flytväggar installeras. Flytväggarna skall säkerställa både en optimerad uppehållstid samt en syresättning av lakvattnet. Projektet är speciellt ur flera synpunkter. Extra hänsyn gäller eftersom man arbetar i ett naturreservat men även hur man skapar så robusta system som möjligt för en nedlagd deponi som ligger så nära grannar och jordbruksmark. Projektet beräknas färdigställas under våren 2016.